HomebsKoja je hemijska formula šećera?

Koja je hemijska formula šećera?

Šećer je opšti naziv za slatke, kratkolančane, rastvorljive ugljene hidrate, od kojih se mnogi koriste u hrani. Među jednostavne šećere možemo uključiti glukozu, fruktozu, galaktozu i druge.

Kada govorimo o šećerima ili ugljikohidratima, iz naučnog konteksta, mislimo na određenu vrstu primordijalnih organskih makromolekula koji se odlikuju slatkim okusom. Sastoje se od jedinica atoma ugljika, vodika i kisika.

„Razbijanje šećera omogućava oslobađanje hemijske energije u obliku ATP-a (Adenozin trifosfata), koji se može ponovo koristiti za sve druge procese u telu.

ključne karakteristike

  • Saharoza se proizvodi u mnogim različitim biljkama, većina konzumnog šećera dolazi od šećerne repe ili šećerne trske.
  • Saharoza je disaharid, odnosno sastoji se od dva monosaharida glukoze i fruktoze.
  • Fruktoza je jednostavan šećer sa šest ugljenika sa ketonskom grupom na drugom ugljeniku.
  • Glukoza je najzastupljeniji ugljikohidrat na Zemlji. To je jednostavan šećer ili monosaharid, sa formulom C 6 H 12 O 6 , to je isto što i fruktoza, što znači da su oba monosaharida izometri jedan drugog.
  • Hemijska formula šećera ovisi o vrsti šećera o kojoj govorite i vrsti formule koja vam je potrebna, svaka molekula šećera sadrži 12 atoma ugljika, 22 atoma vodika i 11 atoma kisika.

„Engleski hemičar Vilijam Miler skovao je naziv saharoza 1857. kombinujući francusku reč sucre, što znači „šećer“, sa hemijskim sufiksom koji se koristi za sve šećere.

Koja je njegova važnost?

Šećeri su važan izvor hemijske energije za organizme, oni su temeljne cigle većih i složenijih jedinjenja, koje ispunjavaju mnogo složenije funkcije kao što su: strukturni materijal, delovi biohemijskih jedinjenja itd.

Formule za različite šećere

Osim saharoze, postoje i razne vrste šećera.

Ostali šećeri i njihove hemijske formule uključuju:

Arabinoza – C5H10O5

Fruktoza – C6H12O6

Galaktoza – C6H12O6

Glukoza- C6H12O6

Laktoza- C12H22O11

Inozitol-C6H1206

Manoza- C6H1206

Riboza- C5H10O5

Trehaloza- C12H22011

Ksiloza- C5H10O5

Mnogi šećeri imaju istu hemijsku formulu, tako da nije dobar način da ih razlikujete. Za razlikovanje šećera koriste se struktura prstena, lokacija i vrsta kemijskih veza, te trodimenzionalna struktura.