HomemkБимодална дистрибуција во статистиката

Бимодална дистрибуција во статистиката

Во статистиката, кога се соочуваме со збир на податоци, можеме да набљудуваме колку често се појавува секоја вредност. Вредноста што се појавува најчесто се нарекува режим. Но, што се случува кога има две вредности кои ја делат истата фреквенција во сетот? Во овој случај имаме работа со бимодална дистрибуција.

Пример за бимодална дистрибуција

Полесен начин да се разбере бимодалната дистрибуција е да се спореди со други видови дистрибуции. Да ги погледнеме следните податоци во фреквентната дистрибуција:

1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 10, 10

Со броење на секој број можеме да заклучиме дека бројот 2 е тој што се повторува најчесто, вкупно 4 пати. Потоа го најдовме начинот на оваа дистрибуција.

Ајде да го споредиме овој резултат со нова дистрибуција:

1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 10, 10, 10, 10, 10

Во овој случај, ние сме во присуство на бимодална дистрибуција бидејќи броевите 7 и 10 се појавуваат поголем број пати.

Импликации на бимодална дистрибуција

Како и во многу аспекти на животот, случајноста игра важна улога во распределбата на елементите, и поради оваа причина мора да се користат статистички параметри кои ни овозможуваат да проучуваме збир на податоци и да одредиме модели или однесувања кои ни даваат вредни информации. Бимодалната дистрибуција обезбедува тип на информации што може да се користат во врска со режимот и медијаната за длабинско проучување на природните или човечките феномени од научен интерес.

Таков е случајот на студијата за нивоата на врнежи во Колумбија, која даде бимодална дистрибуција за северната зона, која ги вклучува департманите Калдас, Рисаралда, Киндио, Толима и Кундинамарка. Овие статистички резултати ни овозможуваат да ја проучиме големата хетерогеност на топклиматите присутни во колумбиските кордилери на Андите од воспоставувањето на обрасци во природните феномени на овие региони. Оваа студија претставува пример за тоа како статистичките распределби се користат во пракса за истражување.

Референци

Jaramillo, A. и Chaves, B. (2000). Распределбата на врнежите во Колумбија анализирана преку статистичка конгломерација. Cenicafé 51(2): 102-11

Levin, R. & Rubin, D. (2004). Статистика за администрација. Pearson Education.

Мануел Насиф. (2020). Едномодален, бимодален, униформен режим. Достапно на https://www.youtube.com/watch?v=6j-pxEgRZuU&ab_channel=manuelnasif