HomeslVelikost pKa, Kemija

Velikost pKa, Kemija

Pri delu s kislinami in bazami sta dve znani vrednosti PH in Pka, kar je sila, ki jo morajo molekule disociirati (to je negativni log disociacijske konstante šibke kisline).

Količina neionizirane snovi je funkcija disociacijske konstante (pka) toksikanta in pH medija. S toksikološkega vidika so velikega pomena, saj so neionizirane oblike bolj topne v maščobah in zato lahko prehajajo biološko membrano.

Ključne točke

  • Pojem pH se nanaša na potencial vodika in se uporablja kot merilo alkalnosti ali kislosti. Izraz se nanaša na koncentracijo vodikovih ionov.
  • Vodik je toliko bolj kisel, čim nižji je njegov pKa.
  • Razmerje med pH in pK je podano s Henderson-Hasselbachovo enačbo, ki je drugačna za kisline in baze.
  • Razmerje med temi družinskimi vrednotami izhaja iz Henderson-Hasselbachove enačbe, ki je drugačna za kisline ali baze.

“V reakciji med kislino in bazo kislina deluje kot protonski donor, baza pa kot protonski akceptor.”

Formula

pKa = -log 10K a

  • pKa je negativna baza 10 logaritem kislinske disociacijske konstante (Ka).
  • Nižja kot je vrednost pKa, močnejša je kislina.
  • Tovrstne lestvice, izračuni in konstante se nanašajo na moč baz in kislin ter na to, kako alkalna ali kisla je raztopina.
  • Glavni razlog za uporabo pKa je, ker opisuje kislinsko disociacijo z uporabo majhnih decimalnih števil. Enako vrsto informacij je mogoče pridobiti iz vrednosti Ka, vendar so to običajno zelo majhne številke, podane v znanstvenih zapisih, ki jih večina ljudi težko razume.

Na primer

PKa ocetne kisline je 4,8, medtem ko je pKa mlečne kisline 3,8. Z uporabo vrednosti pKa je razvidno, da je mlečna kislina močnejša kislina kot ocetna kislina.

pKa in puferska kapaciteta

Poleg uporabe pKa za merjenje jakosti kisline se lahko uporablja za izbiro pufrov. To je mogoče zaradi razmerja med pKa in pH:

pH = pKa + log10 ([A -] / [AH]) Kjer so oklepaji uporabljeni za označevanje koncentracij kisline in njene konjugirane baze.

Enačbo lahko prepišemo kot: Ka / [H +] = [A -] / [AH] To kaže, da sta pKa in pH enaka, ko je polovica kisline disociirana. Puferska zmogljivost vrste ali njena sposobnost vzdrževanja pH raztopine je največja, ko sta vrednosti pKa in pH blizu skupaj. Zato je pri izbiri pufra najboljša izbira tisti, ki ima vrednost pKa blizu ciljnega pH kemične raztopine.