HomesqSi të matni distancat në një hartë

Si të matni distancat në një hartë

Hartat thjesht paraqesin karakteristikat e një rajoni. Ato mund të kenë forma të ndryshme, të paraqesin lloje të ndryshme informacioni dhe një pjesë e informacionit që mund të merret nga çdo hartë është distanca midis vendeve të ndryshme të përfaqësuara. Le të shohim se si ta bëjmë atë.

Pasi të kemi hartën dhe të kemi identifikuar pikat ndërmjet të cilave duam të masim distancën gjeografike, mund të matim distancën në hartë duke përdorur një vizore. Nëse jemi të interesuar të matim një shteg midis dy pikave që nuk ndjekin një vijë të drejtë, mund të marrim një varg, ta vendosim mbi shtegun gjatësinë e së cilës duam ta masim dhe më pas të masim gjatësinë e vargut të shtrirë me vizore.

Më tej duhet të konvertojmë gjatësinë e matur në hartë në distancën gjeografike ndërmjet pikave. Për këtë përdorim shkallën e hartës, pra ekuivalencën ndërmjet gjatësisë gjeografike në hartë dhe distancës gjeografike. Shkalla zakonisht shtypet në një nga qoshet e hartës ose në skajin e poshtëm ose të sipërm. Shkalla mund të shprehet me një ekuivalencë në numra dhe fjalë, për shembull 1 centimetër është e barabartë me 3 kilometra. Një mënyrë tjetër për të shprehur shkallën është me një fraksion që përfaqëson konvertimin e drejtpërdrejtë midis gjatësisë gjeografike në hartë dhe distancës gjeografike. Për shembull, 1 / 200,000, e cila gjithashtu mund të shënohet si 1: 200,000, do të thotë se 1 centimetër në hartë përfaqëson 200,000 centimetra distancë gjeografike, domethënë 2 kilometra.

Nëse shkalla shprehet me një ekuivalencë numerike, për të marrë distancën gjeografike, thjesht shumëzoni gjatësinë e matur me ekuivalencën. Në shembullin e mëparshëm, nëse gjatësia e matur në hartë është 2,4 centimetra, do të kemi një distancë gjeografike prej 7,2 kilometrash duke shumëzuar 2,4 me 3. Nëse shkalla përfaqësohet me një ekuivalencë të llojit të fraksionit, ajo shumëzohet me emëruesin dhe, Duke marrë parasysh matjen tonë me shembullin e paragrafit të mëparshëm, do të kishim një distancë gjeografike prej 4.8 kilometrash: duke shumëzuar 2.4 me 200.000 centimetra do të kishim 480.000 centimetra, që është e barabartë me 4.8 kilometra.

Një mënyrë e zakonshme e shprehjes së shkallës në një hartë është me një shkallë grafike në një shirit me një ose disa seksione, ku shprehet ekuivalenca e gjatësisë së shiritit. Figura e mëposhtme tregon hartën politike të Meksikës, dhe në pjesën e sipërme djathtas shkallën grafike. Gjatësia e shiritit të plotë përfaqëson 450 kilometra në hartë, ndërsa secili prej seksioneve të tij përfaqëson 150 kilometra.

Harta politike e Meksikës. Harta politike e Meksikës.

Në rast se shkalla paraqitet grafikisht, për të bërë konvertimin duhet të matim gjatësinë e shiritit ose pjesëve të shiritit; pastaj e ndajmë gjatësinë e matur midis vendeve në hartë që na interesojnë të dimë distancën ndërmjet gjatësisë së shiritit dhe shumëzojmë rezultatin me ekuivalencën e shprehur nën shirit. Në këtë mënyrë, në hartën e figurës së mëparshme mund të shohim se distanca gjeografike midis Meridës dhe Kankunit është rreth 300 kilometra.

Shkallët grafike, megjithëse mund të jenë më të pakëndshme për t’u konvertuar, ndryshe nga shkallët e tjera, ato ruajnë proporcionin kur harta zmadhohet ose zvogëlohet. Në shembullin e mësipërm, ne mund ta zmadhojmë imazhin në ekran për ta parë më mirë dhe shkalla grafike do të zmadhohet me të njëjtën sasi, kështu që është ende e vlefshme. Nëse do të ishte një ekuivalencë e drejtpërdrejtë, shkalla nuk do të ishte më e vlefshme.

Fonti

Eduard Dalmau. Arsyeja e hartave . Debat, Barcelona, ​​2021.