HometrBüyüklük pKa, Kimya

Büyüklük pKa, Kimya

Asitler ve bazlarla çalışırken, bilinen iki değer PH ve moleküllerin ayrışması gereken kuvvet olan Pka’dır (zayıf bir asidin ayrışma sabitinin negatif günlüğüdür).

İyonize olmayan bir maddenin miktarı, toksik maddenin ayrışma sabitinin (pka) ve ortamın pH’ının bir fonksiyonudur. İyonize olmayan formlar yağda daha fazla çözünür olduklarından ve bu nedenle biyolojik zardan geçebildikleri için toksikolojik açıdan büyük önem taşırlar.

Anahtar noktaları

  • pH kavramı, hidrojenin potansiyelini ifade eder ve alkalilik veya asitliğin bir ölçüsü olarak kullanılır. Terim, hidrojen iyonlarının konsantrasyonunu ifade eder.
  • Bir hidrojen, pKa’sı ne kadar düşükse biraz daha asidiktir.
  • pH ve pK arasındaki ilişki, asitler veya bazlar için farklı olan Henderson-Hasselbach Denklemi ile verilir.
  • Bu aile değerleri arasındaki ilişki, asitler veya bazlar için farklı olan Henderson-Hasselbach Denklemi’nden kaynaklanmaktadır.

“Bir asit ve bir baz arasındaki bir reaksiyonda, asit bir proton verici olarak hareket eder ve baz, bir proton alıcısı olarak hareket eder.”

formül

pKa = -log 10K bir

  • pKa, asit ayrışma sabitinin (Ka) negatif tabanlı 10 logaritmasıdır.
  • pKa değeri ne kadar düşükse, asit o kadar güçlüdür.
  • Bu tür ölçekler, hesaplamalar ve sabitler, bazların ve asitlerin kuvvetini ve bir çözeltinin ne kadar alkali veya asit olduğunu ifade eder.
  • pKa’nın kullanılmasının ana nedeni, asit ayrışmasını küçük ondalık sayılar kullanarak tanımlamasıdır. Aynı tür bilgiler Ka değerlerinden de elde edilebilir, ancak bunlar genellikle bilimsel gösterimde verilen ve çoğu insanın anlaması zor olan çok küçük sayılardır.

Örneğin

Asetik asidin pKa’sı 4.8 iken laktik asidin pKa’sı 3.8’dir. pKa değerleri kullanılarak laktik asidin asetik asitten daha güçlü bir asit olduğu görülebilir.

pKa ve tampon kapasitesi

Bir asidin gücünü ölçmek için pKa kullanmaya ek olarak, tamponları seçmek için de kullanılabilir. Bu, pKa ve pH arasındaki ilişki nedeniyle mümkündür:

pH = pKa + log10 ([A -] / [AH]) Köşeli parantezler, asit ve eşlenik bazının konsantrasyonlarını belirtmek için kullanılır.

Denklem şu şekilde yeniden yazılabilir: Ka / [H +] = [A -] / [AH] Bu, asidin yarısı ayrıştığında pKa ve pH’ın eşit olduğunu gösterir. Bir türün tamponlama kapasitesi veya bir çözeltinin pH’ını koruma yeteneği, pKa ve pH değerleri birbirine yakın olduğunda en yüksektir. Bu nedenle, bir tampon seçerken, kimyasal çözeltinin hedef pH’ına yakın bir pKa değerine sahip olan en iyi seçimdir.