Hometrmüzakereci retorik nedir?

müzakereci retorik nedir?

Retorik, Aristoteles tarafından geliştirilen bir disiplindir: söylemin nasıl inşa edildiğinin bilimidir . Terim etimolojik olarak Yunanca rhetoriké ve téchne , sanat kelimelerinden türemiştir. Aristoteles yapısında, konuşmanın üç türü vardı: tür adli tür (adli tür), cins demonstrativum (gösterici veya epidiktik tür) ve cins teslimativum .(müzakere türü), siyasi konuların açıklanmasıyla ilgiliydi. Müzakereci retorik, izleyiciyi belirli eylemleri gerçekleştirmeye ikna etmeyi amaçlayan konuşmalarla ilgilenir. Aristoteles’in tanımına göre yargısal retorik geçmiş olaylarla, müzakereci retorik ise gelecekteki olaylarla ilgilenir. Siyasi tartışma müzakereci retorik çerçevesinde çerçevelenir.

Aristo Aristo

Aristoteles’in yazılarına göre, müzakereci retorik, izleyiciyi gelecekteki bir iyiliği teşvik etmeye veya zarardan kaçınmaya teşvik etmeyi veya ikna etmeyi amaçlayan bir konuşma olmalıdır. Müzakereci retorik, insan kontrolündeki beklenmedik durumlara atıfta bulunur. Konuşmacı, savaş ve barış, milli savunma, ticaret ve hukuk gibi konuları ele aldığından, neyin zararlı neyin iyi olduğunu değerlendirebilmek için çeşitli araç ve amaçlar arasındaki ilişkileri anlamalıdır. Müzakere retoriği, amaca uygunlukla, yani mutluluğun gerçekte ne olduğundan çok, mutluluğa ulaşmanın araçlarıyla ilgilenir.

Filozof Amélie Oksenberg Rorty müzakereci retoriğin yasama meclisi üyeleri gibi bir hareket tarzına karar vermesi gereken kişilere yönelik olduğunu ve genellikle belirli amaçlara ulaşmak için neyin yararlı veya zararlı olacağıyla ilgilendiğini iddia eder. ve barış, ticaret ve yasama.

Müzakereci söylem, neyi seçmemiz veya nelerden kaçınmamız gerektiğiyle ilgilidir. İzleyiciyi bir şeyi yapmaya veya yapmayı bırakmaya, gerçekliğin geçişine ilişkin belirli bir vizyonu kabul etmeye veya reddetmeye teşvik etmek için müzakereci söylemde kullanılan çağrıda belirli ortak paydalar vardır. Dinleyicileri, yapmalarını istediğimiz şeyin iyi veya avantajlı olduğunu onlara göstererek ikna etmekle ilgilidir ve konuşmadaki çağrılar temel olarak neyin iyi ve değerli olduğuna ve neyin avantajlı ve kullanışlı olduğuna indirgenir. Konuşmayı bu iki çağrıdan birine yöneltirken, neyin değerli ya da avantajlı olduğu büyük ölçüde ele alınan konunun doğasına ve dinleyicilerin özelliklerine bağlı olacaktır.

kaynaklar

Amélie Oksenberg Rorty. Aristoteles’in Retoriğinin Yönleri . Aristoteles’te: Politika , Retorik ve Estetik . Taylor ve Francis 1999.

Antonio Azaustre Galiana, Juan Casas Rigall. Retorik Analize Giriş: Mecazlar, Figürler ve Tarzın Sözdizimi . Santiago de Compostela Üniversitesi, 1994.

Tomas Albaladejo Mayordomo. retorik _ Editoryal Sentez, Madrid, 1991.

Tomas Albaladejo Mayordomo. Kültürel Retorik, Retorik Dil ve Edebi Dil . Madrid Özerk Üniversitesi. Kasım 2021’de erişildi.